Σύγχρονος Δήμος

City Branding

Όραμα του συνδυασμού μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε τόσο η πόλη μας, όσο και οι κοινότητες που απαρτίζουν τον Δήμο, τα επόμενα χρόνια, να είναι ελκυστικές για να ζήσεις, να εργαστείς, να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά και να επενδύσεις, να επισκεφθείς, ακόμη και να καταναλώσεις κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, που παράγονται και προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και των χωριών μας, παράλληλα με την ευημερία των πολιτών.

Παίρνοντας ως βάση τα ιστορικά, πολιτισμικά και φυσικά χαρακτηριστικά της πόλης, όπως επίσης και την οικονομική και κοινωνική δυναμικότητα της και υιοθετώντας δημοκρατικές διαδικασίες, διαμορφώνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιοποιώντας σύγχρονα και καινοτόμα “εργαλεία” όπως το place branding και το place marketing, σχεδιάζουμε και επανακαθορίζουμε τη ταυτότητα του Δήμου μας, ως μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Επενδύοντας σε υποδομές και συνεταιριστικές δομές (ενεργειακές κοινότητες), μετατρέπουμε σταδιακά την Ιεράπετρα σε μια “Όμορφη – Έξυπνη” πόλη, χτίζουμε μια διαχρονική φήμη και τη διαχειριζόμαστε προς όφελος του Δήμου και του Πολίτη.

Τέλος, δημιουργούμε ένα ενιαίο εμπορικό σήμα που θα εκφράζει τη ταυτότητα του Δήμου και αναπτύσσουμε νέους τρόπους για να την επικοινωνήσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας, μέσω της διαδικασίας αυτής, είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστική θέση της πόλης, να προβάλουμε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, να θέσουμε τις βάσεις για τη συνεργασία όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της, να προβάλουμε πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της και τέλος να κεφαλαιοποιήσουμε τη θετική εμπειρία από την ίδια τη πόλη.

Σύγχρονος Δήμος

Έξυπνη Πόλη – Smart City

Α. Εισαγωγή

Το πρότυπο έξυπνης πόλης κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια καθώς υπόσχεται την ανάπτυξη ή μετατροπή μιας πόλης σε βιώσιμη, με την χρήση πράσινης ενέργειας και νέων έξυπνων τεχνολογιών, με άμεσο στόχο την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται στους κατοίκους της και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι τομείς που συνήθως συναντάμε σε μια «έξυπνη πόλη» είναι οι ακόλουθοι:

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance) έχει να κάνει με το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της διοίκησης, με την χρήση εφαρμογών για κινητά και με εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου. Με την χρήση της τεχνολογίας, η διαδικασία λήψης αποφάσεων υποστηρίζεται καλύτερα, βελτιώνονται οι δημοκρατικές αποφάσεις και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών έτσι, ώστε να λειτουργεί η πόλη με μικρότερο κόστος διοίκησης και να είναι εξίσου αποτελεσματική.

Το Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment) συνοψίζεται στην έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας και στην ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο έλεγχος της μόλυνσης, η ανακαίνιση των κτιρίων, η κατασκευή «πράσινων» κτιρίων, ο «πράσινος» αστικός σχεδιασμός, η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και τέλος, η επαναχρησιμοποίηση και αντικατάσταση των πόρων που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς.

Η Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living) περιλαμβάνει τρόπους ζωής, συμπεριφορές και κατανάλωση προσανατολισμένα στις αρχές της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Information & Communications Technology). Περιλαμβάνει, επίσης, μια υγιή και ασφαλή ζωή σε μια ενεργή πολιτιστικά πόλη, με ποικίλες πολιτιστικές επιρροές, αλλά και υψηλής ποιότητας κατοικίες και καταλύματα.

Με τον όρο Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy), εννοούμε την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αυξημένη παραγωγή, τη διαδικασία παραγωγής και διανομής προϊόντων, με γνώμονα την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), δηλαδή την ενσωμάτωση των ενοποιημένων επικοινωνιών και ηλεκτρονικών συστημάτων στη σύγχρονη εποχή, την προσανατολισμένη στην ICT καινοτομία, όπως επίσης και νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility) δίνει προτεραιότητα στις καθαρές και μη- μηχανοκίνητες επιλογές. Τα βιώσιμα συστήματα μετακίνησης περιλαμβάνουν τραμ, λεωφορεία, μετρό, αυτοκίνητα, ποδήλατα και πεζούς, τα οποία χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν τρόπους μετακίνησης. Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό ενημέρωση έτσι ώστε να εξοικονομούνται χρήματα και χρόνος, να βελτιώνεται η απόδοση των μετακινήσεων, για να μειωθούν οι εκπομπές CO2.

Τέλος οι Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People) δεν είναι αποκλειστικά οι ιδιοφυίες. Στα πλαίσια μιας έξυπνης πόλης, οι ηλεκτρονικές δεξιότητες, η δυνατότητα εργασίας στα πλαίσια της ICT, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ικανότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μια κοινωνία που προωθεί την ευρηματικότητα και την καινοτομία, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν κάποιον «έξυπνο άνθρωπο».

 

Β. Στρατηγικός Σχεδιασμός & Φάσεις Υλοποίησης

Τα παραπάνω συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών ενώνουν και ενδυναμώνουν τα δίκτυα ανθρώπων, τις εταιρείες, τις υποδομές, τους πόρους και την ενέργεια.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον μετασχηματισμό της περιοχής μας σε «Έξυπνο Δήμο» θα πρέπει να έχει ορίζοντα υλοποίησης 10ετίας προκειμένου:

 • Να γίνει πλήρης και αναλυτική διατύπωση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ.
 • Να υπάρξει βέλτιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων.
 • Να επιτευχθεί πληρέστερος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της πόλης (τμήμα του οποίου αποτελεί ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ).
 • Να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας και η ελαχιστοποίηση λαθών.
 • Να σταματήσει η αποσπασματική ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών που οδηγεί πολλές φορές σε αστοχίες και απώλειες πόρων.
 • Να καταστεί εφικτή η βέλτιστη στόχευση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Να επιτευχθούν οι βέλτιστες δυνατές συνεργασίες & συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο παραπάνω στρατηγικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

 1. Αποτύπωση & Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Συνοπτική καταγραφή υφιστάμενων ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών.
  • SWOT ανάλυση περιβάλλοντος Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου.
  • Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων Δήμου.
 1. Καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και αξιολόγηση αυτών.
 2. Ανάπτυξη του μοντέλου των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει:
  • Τον Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Μοντέλου (υποψήφιες υπηρεσίες) Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου.
  • Τον Σχεδιασμό Λειτουργικού Μοντέλου Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου – Αποτύπωση αναγκών αναδιοργάνωσης.
  • Τον Σχεδιασμό Τεχνολογικού Μοντέλου Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου.
  • Την Ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάπτυξης.
  • Την Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη (roadmap) υλοποίησης Ψηφιακών Υπηρεσιών.
  • Την καταγραφή των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (benchmarking).
 1. Την εύρεση πηγών και μοντέλων χρηματοδότησης.

 

Γ. Πρακτική Εφαρμογή

Για το δήμο μας θεωρούμε ότι είναι εφικτή η υλοποίηση των ακόλουθων εφαρμογών – δράσεων ανά τομέα για τον μετασχηματισμό του σε «Έξυπνο»:

 • Έξυπνη Διακυβέρνηση
  • Πρόσβαση των πολιτών στις βάσεις δεδομένων του Δήμου με την δημιουργία μοναδικού κωδικού και έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων ηλεκτρονικά. Δημιουργία ηλεκτρονικού ΚΕΠ
  • Δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογής (π.χ. Novoville & Sense.city) με την οποία θα επικοινωνεί ο πολίτης με τις δημοτικές υπηρεσίες για την καταγραφή και επίλυση καθημερινών προβλημάτων, την διαχείριση αιτημάτων και την ενημέρωση σχετικά με την πορεία αυτών.
  • Επικοινωνία με τους πολίτες μέσω εφαρμογών για έξυπνα κινητά με συμμετοχή αυτών σε διαβουλεύσεις για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, θέση θεμάτων προς συζήτηση, καμπάνιες επικοινωνίας και δημοσκοπήσεις.
 • Έξυπνο Περιβάλλον
  • Αξιοποιούμε τον θεσμό της «Ενεργειακής Κοινότητας» εγκαθιστώντας συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους και δημιουργώντας «Πράσινα Κτίρια» (π.χ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα στις ταράτσες των κτιρίων, τοποθέτηση ηλιακών δέντρων με Wifi και δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών κλπ.).
  • Με τον θεσμό των «Ενεργειακών Κοινοτήτων» μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του δήμου, μειώνοντας έτσι το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου.
  • Εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών στους δρόμους, τα οποία λειτουργούν με την χρήση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, ενώ με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, αυτοματοποιείται πλήρως η λειτουργία τους.
 • Έξυπνη Διαβίωση
  • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών με σκοπό την καταγραφή δεδομένων όπως συγκέντρωση αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και τηλεϋποστήριξης υπηρεσιών υγείας με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα που ζουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του δήμου.
  • Εγκατάσταση συστημάτων ανάλυσης της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να προλαμβάνονται φαινόμενα ακαταλληλότητας του για κατανάλωση.
 • Έξυπνη Οικονομία
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου ασύρματου ίντερνετ υψηλής ταχύτητας σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με σκοπό την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών των πολιτών και των επισκεπτών.
  • Πρόγραμμα αδελφοποίησης με άλλες πόλεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό για την ανταλλαγή εμπειριών διαχείρισης προβλημάτων και τεχνογνωσίας.
  • Προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Έξυπνη Κινητικότητα
  • Κεντρική Διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
  • Εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής της κίνησης και πρόταση εναλλακτικών διαδρομών.
  • Δημιουργία τουριστικού χάρτη του δήμου με εντοπισμό θέσης και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος.
  • Αγορά μικρού ηλεκτροκίνητου λεωφορείου για την εξυπηρέτηση μετακίνησης εντός της πόλης.
  • Δημιουργία σταθμών ενοικίασης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου.
 • Έξυπνοι Άνθρωποι
  • Δημιουργία Κέντρων ανάπτυξης ικανοτήτων των δημοτών και εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες
  • Ανάπτυξη κέντρων εκπαίδευσης στην ρομποτική τεχνολογία και των πρακτικών εφαρμογών της

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω καταγραφή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και θα εμπλουτιστεί με βάση τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Χωροταξική και Πολεοδομική Ανασυγκρότηση – Λιμενικά Έργα

Βασικά εργαλεία που καθοδηγούν τον σχεδιασμό μας είναι ο Γ.Π.Σ. (πρώην Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ιεράπετρας) και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός Κρήτης. Σκοπός μας είναι να αποδοθούν σωστά επί χάρτου, οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές ανάγκες του τόπου μας, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

 • Προχωράμε στην αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και επαγγελματικές ομάδες. Επιλύουμε και διορθώνουμε έτσι ζητήματα και λάθη προηγούμενων σχεδιασμών, ενώ με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν περιοχές προστασίας και ελέγχου δραστηριοτήτων (ελεγχόμενη βόσκηση, καλλιέργειες, τουρισμός). Με διαδικασίες διαβούλευσης με τους κατοίκους και ενημέρωσης από ομάδες ειδικών οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε από κοινού την Ιεράπετρα των επόμενων δεκαετιών!
 • Απαιτούμε την άμεση υλοποίηση των οδικών τμημάτων που είναι ώριμα από Καλό Χωριό μέχρι Παχειά Άμμο, την σωστή χάραξη και υλοποίηση του ΒΟΑΚ έως την Σητεία και του Διευρωπαϊκού Δικτύου που διέρχεται από το Δήμο μας (Βιάννος – Μύρτος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος), καθώς και το τμήμα του ΝΟΑΚ (Ιεράπετρα – Φέρμα – Μακρύ Γιαλός – Σητεία), που θα διευκολύνει τις μεταφορές και θα εξασφαλίσει την μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων.
 • Αξιοποιούμε και υλοποιούμε την Μελέτη για την κατασκευή Μαρίνας στην Ιεράπετρα και ολοκληρώνουμε τον ύφαλο – κυματοθραύστη και την νέα παραλία. Νομιμοποιούμε το παραλιακό μέτωπο και προχωράμε σε νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πλήρη ανάπλαση.
 • Βελτιώνουμε τις εγκαταστάσεις στο Αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, με την εγκατάσταση πλωτών προβλητών, κατασκευή νέου Φάρου και νέων εγκαταστάσεων για τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς.
 • Νομιμοποιούμε, συντηρούμε αλλά κυρίως εντάσσουμε εντός χερσαίας ζώνης λιμένα όλα τα αλιευτικά καταφύγια της περιοχής (Ιεράπετρας, Μύρτου, Γρα Λυγιάς, Φέρμων, Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού, Παχειάς Άμμου και Θόλου), ανασχεδιάζουμε το αλιευτικό καταφύγιο στον Μακρύ Γιαλό, ενώ προχωράμε σε ανάπλαση στα λιμανάκια των Φερμών και του Μύρτους. Ολοκληρώνουμε το MASTER PLAN και εκπονούμε νέο σχεδιασμό και κυκλοφοριακή μελέτη στον προβλήτα στην Ιεράπετρα. Ειδικά για τα γραφικά λιμανάκια μπορεί να γίνει αναβάθμιση με οικολογικά υλικά και να ενταχθούν σε δίκτυα εναλλακτικών τουριστικών προορισμών, σε συνδυασμό με παρακείμενες διαδρομές όπως:

           Μακρύ Γιαλός – Άσπρος Ποταμός – Φαράγγι Πεύκων

           Κουτσουράς – Δασάκι – Φαράγγι πεταλούδων και καταρράκτης Ορεινού

           Φέρμων – αρχαίες ιχθυοδεξαμενές – καταρράκτης Μυλωνά

           Θόλος – Αρχαία Ελιά – Αζοριάς

           Παχειά Άμμος – Γουρνιά – Φαράγγι Χα

           Γρα Λυγιά – θερμοκηπιακές καλλιέργειες – Φράγμα Μπραμιανών

           Μύρτος – Φούρνου Κορφή (προανακτορικός μινωικός οικισμός 3000-2600 π.Χ.) – Παλιά

           Γέφυρα Μουρνιών – Φαράγγι Σαρακίνας

 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε νέο εμπορικό λιμάνι στην Παχειά Άμμο με ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης και ένταξη της στο ΕΣΠΑ.
 • Ολοκληρώνουμε το Αλιευτικό καταφύγιο στην Γρα Λυγιά και εξασφαλίζουμε την χρηματοδότηση του μέσω του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.
 • Σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης και τους εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, αναβαθμίζουμε και προστατεύουμε τη Χρυσή. Δημιουργούμε λιμενικές υποδομές, ελεγχόμενες διαδρομές καθώς και τις ελάχιστες βασικές υποδομές για τους επισκέπτες, ενώ επεμβαίνουμε για την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων και των αιωνόβιων κέδρων.
 • Αναβαθμίζουμε και αναδεικνύουμε το μονοπάτι Ε4 στις περιοχές του Δήμου μας.
 • Στηρίζουμε την υλοποίηση του Βιομηχανικού Πάρκου Ιεράπετρας.
 • Προχωράμε και υλοποιούμε τα θέματα που αφορούν την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης (πάρκινγκ, ελεγχόμενη στάθμευση, δίκτυο ποδηλατοδρόμων κλπ). Συγχρόνως, σχεδιάζουμε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους στην πόλη και στα χωριά μας (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) για τις ανάγκες των Δημοτών και επισκεπτών μας, με περιβαλλοντικά και αισθητικά κριτήρια. Δίνουμε έμφαση και προτεραιότητες στην αναβάθμιση των εισόδων της πόλης και των τουριστικών περιοχών του Δήμου, αξιοποιώντας τους αξιόλογους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που διαθέτουμε, δίνοντας κίνητρα μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
 • Αξιοποιούμε τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις δράσεις του συλλόγου ανάδειξης αρχαιοτήτων, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε χρηματοδότηση για την κατασκευή Μουσείου και τη δημιουργία διευρυμένων αρχαιολογικών πάρκων και φυσιολατρικών διαδρομών, εκμεταλλευόμενοι την μοναδικότητα του ολόκληρου του Δήμου, ο οποίος διαθέτει πολυάριθμα αρχαιολογικά, πολιτιστικά και φυσικά πλεονεκτήματα.
 • Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους, σχεδιάζουμε, επιτέλους, σε επίπεδο Νομού και Κρήτης – αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε – τις υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.) και διεκδικούμε από κοινού μεγάλα αναπτυξιακά έργα με ορθολογικά κριτήρια, προκειμένου να έχουμε ισόρροπη και διαχρονική ανάπτυξη. Και το κάνουμε πράξη αρχίζοντας απ αυτά που μας ενώνουν:

Στο γεωγραφικό κέντρο του νομού (νταμάρι ανάμεσα Παχειά Άμμο και Καβούσι) σχεδιάζουμε και διεκδικούμε με τους υπόλοιπους Δήμους ευρεία ανάπλαση και δημιουργία «Κέντρου Πολιτισμού» με μεγάλο ανοιχτό θέατρο (βλέπε θέατρο Βράχων) και άλλες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν και θα στηρίξουν τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (Γουρνιά, Αζοριάς, Φαράγγι Χα κλπ), του Δήμου μας, και όλου του Νομού!

 • Ενώνουμε αξιόλογες φυσικές περιοχές, παραλιακούς τουριστικούς προορισμούς με ορεινούς οικισμούς δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη. Ενδεικτικά:

          Μύρτος – Μάλλες – Οροπέδιο – Χερσόνησος και Άγιο Νικόλαο.

          Κουτσουνάρι – Άγιος Ιωάννης – Σχινοκάψαλα – Ορεινό – Σταυροχώρι – Άγιος Στέφανος –

          Πεύκοι – Μακρύ Γιαλός.

 • Προωθούμε συνέργειες με δίκτυα άλλων δήμων και χωριών της χώρας και του εξωτερικού, για αλληλοβοήθεια και ανάπτυξη μέσω κοινών σχεδιασμών (το παράδειγμα Ανατολής και όμορφα χωριά Ελλάδας – Ιταλίας).
 • Σχεδιάζουμε από κοινού με τους υπόλοιπους Δήμους την διαχείριση των απορριμμάτων.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Πρωτογενής Τομέας

Ο Δήμος της Ιεράπετρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή, εδώ και δεκαετίες. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, η ελαιοκομία, η μελισσοκομία η αλιεία και η κτηνοτροφία είναι στη κουλτούρα μας και αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας.

Ο συνδυασμός μας, “Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο” έχει σαν κύριο μέλημα πέρα από την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας όλων όσων ασχολούνται με την παραγωγή, να θέσει τις βάσεις για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη στήριξη της καινοτομίας.

Σε αυτή τη κατεύθυνση:

 • Συμβάλουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής της προσαγωγού διώρυγας Μύθοι – Φράγμα Μπραμιανών, αλλά και των υπόλοιπων συνοδών έργων, που θα διασφαλίζουν την αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου νερού άρδευσης, όπως το Φράγμα (-λεκάνη ηρεμίας) Μύθων, το Φράγμα Αη Γιάννη, το Διάφραγμα Μύρτους, ο αγωγός Καλαμαυκιανού ποταμού. Παράλληλα σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ της περιοχής και προωθούμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος της λειψυδρίας με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση και καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, εστιάζοντας σε λύσεις όπως οι λιμνοδεξαμενές, που ενδείκνυνται λόγω της μορφολογίας του εδάφους.
 • Αξιοποιώντας το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων μειώνουμε το κόστος ενέργειας διαχείρισης του νερού από τους ΤΟΕΒ της ευρύτερης περιοχής και μειώνουμε αισθητά το ενεργειακό τους αποτύπωμα.
 • Μέσω του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, προωθούμε λύση στο θέμα της διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων για τη παραγωγή ενέργειας.
 • Σταδιακά βελτιώνουμε το Αγροτικό οδικό δίκτυο εξοπλίζοντας με κατάλληλα μηχανήματα τον Δήμο.
 • Προτεραιότητά μας, σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών, των αλιέων, των κτηνοτρόφων,  των ΤΟΕΒ και όλων των εμπλεκόμενων, μέσω της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Γ.Π.Σ. (πρώην ΣΧΟΟΑΠ) Ιεράπετρας, να κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, βάσει των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Κρήτης.
 • Ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη χωροθέτηση εμποροεπιβατικού λιμένα στη Παχειά Άμμο, για τη βελτίωση του τρόπου μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων.
 • Ασκούμε πίεση για τη θεσμοθέτηση του Μεταφορικού ισοδύναμου, με αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου για τη Κρήτη.
 • Αναβαθμίζουμε την Αγροτική Επιτροπή του Δήμου σε ένα πιο ευέλικτο θεσμό, με στόχο την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Δήμου και των Αγροτικών δομών, για τη προώθηση λύσεων σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.
 • Δημιουργούμε και στελεχώνουμε στο Δήμο, νέο γραφείο Αγροτικής Μέριμνας, με στόχο την παροχή στήριξης στον Αγρότη της περιοχής, τη συνεχή συνεργασία με τις αγροτικές δομές (Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμούς), τη διάχυση πληροφοριών από και προς τους αγρότες και την προώθηση της καινοτομίας.
 • Εκπονούμε μελέτη αξιοποίησης της AGREX, του ΕΘΙΑΓΕ και άλλων δομών του δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται, μετά από διάλογο.
 • Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς προωθούμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς του Πρωτογενή Τομέα (Research & Development).
 • Εντάσσουμε τον πρωτογενή τομέα, μαζί με το τουρισμό και το πολιτισμό στο στρατηγικό σχέδιο προώθησης μέσω της διαδικασίας place branding του Δήμου.

Κτηνοτροφία & Ορεινοί όγκοι

 • Θεσμοθετούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ζώνες ελεγχόμενης και εναλλασσόμενης βόσκησης παράλληλα με δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης από την κτηνοτροφική δραστηριότητα της αιγοπροβατοτροφίας, η ανάπτυξη της οποίας εξακολουθεί να είναι εκτατική και ασκείται σχεδόν σε όλη την έκταση των ορεινών όγκων. Σε αυτό το επίπεδο σχεδιασμού χωροθετούνται ζώνες αναζήτησης «κτηνοτροφικής γης πρώτης προτεραιότητας», όπου θα μπορούν να καλλιεργούνται και κτηνοτροφικά φυτά.
 • Προωθούμε τον εκσυγχρονισμό των σημαντικών κτηνοτροφικών μονάδων, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την ανεπαρκή διαχείριση των αποβλήτων τους.
 • Προωθούμε πρακτικές συνέργειας μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων για οφέλη των δύο κλάδων από ορθές και βιώσιμες πρακτικές και δράσεις.

Για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ιδιαίτερα σημαντικού ορεινού χώρου απαιτούνται, προσπάθειες για την συγκράτηση του πληθυσμού στους πολυπληθείς ορεινούς οικισμούς, με αύξηση της ελκυστικότητάς τους και διεύρυνση των δυνατοτήτων συμπληρωματικής απασχόλησης, με πιλοτικές ενέργειες αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης (ορεινή κτηνοτροφία, προϊόντα, χειροτεχνία, αγροτοτουρισμός, χειμερινός τουρισμός, ορειβατικός, θρησκευτικός, κοινωνικός, κ.λπ.) σε ζώνες με ιδιαίτερα σημαντικούς φυσικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους. Επίσης αναλαμβάνουμε δράσεις για την διαφύλαξη και την αναβάθμιση του τοπίου και για την επέκταση των δασικών εκτάσεων, με θεσμική προστασία της φυσικής κληρονομιάς (δάση, χλωρίδα, πανίδα διάβρωση εδαφών, αποψίλωση δασών, φαινόμενα ερημοποίησης).

Τέλος, στηρίζουμε τον κλάδο με σχεδιασμό και διεκδίκηση σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δήμους «διαδημοτικών σφαγείων» σε κατά το δυνατόν προσιτό από όλους σημείο ώστε να είναι βιώσιμα.

Αλιεία & θαλάσσιος χώρος

Από τον Ιούνιο του 2018 έχουμε ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια, προσδιορίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες και υποδεικνύει την αναγκαιότητα για την εκπόνηση Σχεδίων.

Για τον σχεδιασμό αυτό αρμόδια αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η οποία θα προχωρά στις σχετικές αποφάσεις μετά από δημόσια διαβούλευση με τα κατά περίπτωση εμπλεκόμενα Υπουργεία, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλες δημόσιες αρχές, ιδιώτες ή συλλογικότητες που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.

Μπορούμε να αντιληφθούμε από τα παραπάνω τους σχεδιασμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τις επερχόμενες επενδύσεις στις θάλασσες μας (καλώδια, αγωγοί, αέρια, πετρέλαια,  κλπ.) και την κατάσταση που έχει περιέλθει η παραδοσιακή αλιεία, πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει άμεσα να είναι σε θέση να παρέμβει με σωστό σχεδιασμό, προτάσεις ακόμα και αντιδράσεις.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (λαγοκέφαλος και λοιποί Λεσεψιανοι μετανάστες κλπ.), οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, η διάβρωση, οι προσχώσεις και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με απώλεια της βιοποικιλότητας, είναι ζητήματα που οφείλουμε να εξετάσουμε άμεσα. Στηρίζουμε το συντονισμό μεταξύ δημοσίων αρχών και ενδιαφερομένων μερών, για ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Ο περιορισμός των συγκρούσεων μεταξύ τομέων και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ δραστηριοτήτων, η ενθάρρυνση των επενδύσεων με διαφάνεια και σαφέστερους κανόνες, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος με έγκαιρη εκτίμηση από την πολλαπλή χρήση του χώρου, αποτελούν βασική προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι ο Δήμος σαν οργανισμός να δημιουργήσει και να διατηρεί κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα ευνοούν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και θα προσδίδουν υπεραξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας. Το όραμά μας και ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε την περιοχή μας τουριστικό προορισμό ακολουθώντας επιτυχημένες και δοκιμασμένες πρακτικές τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Για την επίτευξη του οράματός μας, είναι πολύ σημαντικό να συνδράμουμε όλοι μαζί οι πολίτες του δήμου, άλλωστε ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια λαμβάνει περισσότερο τον χαρακτήρα εμπειρίας – βιώματος για τον επισκέπτη μιας περιοχής και λιγότερο απλά την παρουσία σε ένα μέρος με ήλιο και ωραίες παραλίες.

Επιδίωξή μας είναι η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ να γίνει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό Brand και να δέχεται επισκέπτες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε 3 άξονες ανάπτυξης του τουρισμού, τους οποίους και αναλύουμε επιγραμματικά ακολούθως:

A. Υποδομές

 • Νομιμοποίηση του παραλιακού μετώπου και ανάπλαση του πεζοδρόμου καθ’ όλο το μήκος του.
 • Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την ριζική ανάπλαση της Κάτω Μεράς. Αξιοποίηση των χρηματικών πόρων, για την υλοποίηση του έργου.
 • Ολοκλήρωση μελέτης και χρηματοδότηση για την κατασκευή μαρίνας, με δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής & κρουαζιερόπλοιων. Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στο Αλιευτικό καταφύγιο με δυνατότητα φιλοξενίας σκαφών αναψυχής.
 • Νέα μελέτη για το λιμάνι στο Μακρύ Γιαλό, ανάπλαση του παραλιακού πεζόδρομου και επεμβάσεις σύμφωνα με την ακτομηχανική μελέτη για την ανανέωση της παραλίας.
 • Αξιοποίηση όλων των μικρών λιμανιών του Δήμου με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των τουριστών με σκάφη αναψυχής.
 • Ολοκλήρωση του Επιβατικού λιμένα στην Παχειά Άμμο, αξιοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και της οδοποιίας εντός οικισμού. Παράκαμψη με νέο περιφερειακό δρόμο.
 • Νέο Αλιευτικό καταφύγιο στην Γρά Λυγιά και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
 • Ανάδειξη της παραλίας και βελτίωση του προβλήτα στο Θόλος, μαζί με τη περαιτέρω προβολή των ιστορικών και μνημειακών πλεονεκτημάτων του Καβουσίου.
 • Ολοκλήρωση της μελέτης ανάπλασης του Μύρτου. Νομιμοποίηση του παραλιακού πεζοδρόμου. Δημιουργία χώρου Στάθμευσης. Επίλυση του προβλήματος τους θερινούς μήνες με την κυκλοφορία των οχημάτων (φωτεινοί σηματοδότες).
 • Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ιδιαιτερότητας των χωριών μας, με στοχευμένες παρεμβάσεις, ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και της μοναδικής φυσικής ομορφιάς από το Σελάκανο την Θρυπτή μέχρι και την Χρυσή και το φαράγγι του Χα. Συνεργασία με τις κοινότητες και τους κατά τόπους Συλλόγους για την προστασία και διαφήμιση τους.
 • Δημιουργία Agricultural Kiosks σε κεντρικά σημεία της πόλης με μεγάλη επισκεψιμότητα όπως π.χ. αποβάθρα, κεντρική πλατεία κλπ.
 • Ολοκλήρωση και υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης και του νέου τριώροφου χώρου στάθμευσης δίπλα στον Ο.Τ.Ε. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους τους επαγγελματίες  και τους επισκέπτες της πόλης
 • Δημιουργία σύγχρονου πεζόδρομου & ποδηλατοδρόμου που θα ξεκινάει από το κέντρο της πόλης και θα εκτείνεται προς τα ανατολικά του Δήμου με σκοπό την διασύνδεση της πόλης με τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές υποδομές που βρίσκονται στην περιοχή.
 • Δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων – συμβατικών και ηλεκτροκίνητων – κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην Ιεράπετρα και στον Μακρύ Γιαλό .
 • Υπογειοποίηση κάδων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
 • Λήψη μέτρων προστασίας απο διάβρωση των ακτών και επίλυσης του προβλήματος με τον κυματισμό που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα καφέ και εστίασης με την κατασκευή του ύφαλου κυματοθραύστη και την νέα παραλία που θα δημιουργηθεί μπροστά από τα καταστήματα. Από τον προβλήτα μέχρι το φρούριο του Καλέ ανάπλαση της παραλίας και βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και χωροθέτηση υδατοδρομίου με σκοπό την διασύνδεση της περιοχής με δημοφιλείς προορισμούς που ήδη διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν αντίστοιχες υποδομές.
 • Αναβάθμιση της Αρχαιολογικής συλλογής, με περισσότερα εκθέματα. Σε συνεργασία με την Αρχαιολογική υπηρεσία αξιοποίηση του Φρουρίου Καλέ για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Ολοκλήρωση μελέτης και δημιουργία καταδυτικού πάρκου.
 • Δημιουργία αξιόπιστου Δημοτικού δικτύου WiFi
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη τοποσήμων κατά τα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων, τα οποία θα αποτελέσουν και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής μας και σημεία προσέλκυσης επισκεπτών π.χ. νέος φάρος στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Β. Εξυπηρέτηση & Καθημερινότητα

 • Δημιουργία και στελέχωση γραφείου Invest in Ierapetra, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα προσέλκυσης επενδυτών και την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου για τουρισμό και στον αγροδιατροφικό τομέα.
 • Στο γραφείο αυτό θα υπάρχει και μια ομάδα διαχείρισης και επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 • Οργάνωση Δημοτικού συνεργείου καθαρισμού & συντήρησης το οποίο θα επεμβαίνει άμεσα για τον καθαρισμό των τουριστικών περιοχών του δήμου και την αποκατάσταση προβλημάτων οδοποιίας, φωτισμού κλπ.
 • Σωστός προγραμματισμός αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού της Πόλης και των Χωρίων.
 • Επίλυση ζητήματος με αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τις τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις και τους κτηνιάτρους. Δημιουργία πρότυπου χώρου φιλοξενίας και εφαρμογή προγράμματος υιοθεσίας.
 • Συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους – Ξενοδόχων, Εμπορικός, Καφεστίασης, Επαγγελματοβιοτέχνες, Επιμελητήρια κλπ. – για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό τους και εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης.

Γ. Marketing & Προβολή

 • Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των σημείων ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής του δήμου (αρχαιολογικοί χώροι, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραλίες κλπ.)
 • Δημιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του δήμου η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τα σημεία ενδιαφέροντος όσο και επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, οδηγούς περιοχών, μονοπάτια, διατροφή κλπ. Επίσης θα περιλαμβάνει και βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών όπου θα μπορεί κάποιος να καταγράφει την εμπειρία του όπως π.χ. γίνεται στο Tripadvisor.
 • Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά, η οποία θα αποτελέσει έναν οδηγό της περιοχής και θα διαθέτει σύστημα γεωεντοπισμού, με σκοπό να μπορεί να προτείνει – σε πραγματικό χρόνο – σημεία ενδιαφέροντος στον επισκέπτη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται αυτός.
 • Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου χάρτη της πόλης με την δημιουργία ενός τύπου μπλοκ – κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα – το οποίο θα εξυπηρετεί και εκείνους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Δημιουργία ταμπελών – χαρτών σε κεντρικά σημεία της πόλης και των χωριών, όπως ενδεικτικά στις εισόδους τους, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ., με προβολή της υφιστάμενης θέσης του επισκέπτη και τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση της Online Προβολής του Δήμου στο εξωτερικό (Tripadvisor, Trivago, Social Media) καθώς και συνεργασία με Travel Bloggers.
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού για την ανάπτυξη B2B συνεργασιών και προβολή των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής
 • Δημιουργία ομάδας που θα τρέχει όλα τα ζητήματα τουριστικής προβολής του Δήμου (ενδεικτικά: ενημέρωση ιστοσελίδας, εμπλουτισμός υλικού, διαχείριση social media κλπ.) καθώς και στελέχωση του Info Kiosk με πολύγλωσσο προσωπικό και λειτουργία αυτού με βάση τις ανάγκες της περιοχής.
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων που προσελκύουν επισκέπτες εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ.) Υποστήριξη και προβολή δράσεων που έχουν σχέση με τον εναλλακτικό Τουρισμό όπως ενδεικτικά είναι ο Ιαματικός, ο Αγροτουρισμός, ο Θρησκευτικός, ο Θαλάσσιος κλπ..

Στρατηγικός μας στόχος μας είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, οι οποίοι θα μένουν για περισσότερο χρόνο στον τόπο μας έτσι, ώστε να γίνουν οι ίδιοι η καλύτερη μας διαφήμιση. Χρειάζεται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αναβάθμιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, την δημιουργία αξιόλογων τοποσήμων και την πολιτιστική ανάδειξη του τόπου μας.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Εμπόριο & Υπηρεσίες

Οι κλάδοι του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελούν 2 πολύ σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας. Θέση μας και δέσμευσή μας είναι ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, να βρίσκονται πάντα δίπλα στα ζητήματα και τα προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 2 αυτούς κλάδους, στηρίζοντας προτάσεις και θέσεις που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Επικαιροποιούμε και εφαρμόζουμε καθολικά τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των δημόσιων χώρων από τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα καφεστίασης, οι ώρες ανεφοδιασμού τους κλπ.
 • Νομιμοποιούμε τα παραλιακά μέτωπα της πόλης και των χωριών, προκειμένου να μπορούν να γίνουν απρόσκοπτα οι σχεδιαζόμενες αναπλάσεις, αλλά και να λυθεί το χρονίζον ζήτημα με τις «παράνομες» εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις παραλίες.
 • Δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της περιοχής και διασύνδεσή τους με τους υφιστάμενους σε ένα ενιαίο σύστημα, από το οποίο θα ενημερώνεται ο επισκέπτης σχετικά με την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης.
 • Άμεση εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης – με διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτές απαιτούνται – προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης (π.χ. εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης), η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Υπογειοποίηση κάδων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και των χωριών, καθώς και σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση. Τοποθέτηση κάδων με υποδοχή για αποτσίγαρα στις παραπάνω περιοχές.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων πεζόδρομων, άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και αποκατάσταση του φωτισμού, προκειμένου η διέλευση των επισκεπτών να καταστεί ευχάριστη και ασφαλής.
 • Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την προβολή της περιοχής μας τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στην οποία ο δήμος θα έχει συντονιστικό ρόλο.
 • Στήριξη της μελέτης για το OPEN MALL, το οποίο θεωρούμε ότι θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.
 • Υποστηρίζουμε τεχνικά και οικονομικά την ολοκλήρωση της κατασκευής ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή μας, η οποία θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα ανάπλασης σε δρόμους και σε πλατείες με μεγάλη επισκεψιμότητα, τόσο στα χωριά, όσο και στην πόλη, τα οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν υπογειοποίηση δικτύων, φυτεύσεις πρασίνου, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση παγκακιών κλπ.
 • Στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες για την διεξαγωγή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που αυξάνουν την προβολή και την επισκεψιμότητα της περιοχής μας.
 • Βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την επικοινωνία των επιχειρήσεων του κλάδου με τις δημοτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων μιας «έξυπνης πόλης», με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς τον Δήμο και παρακολούθησης της πορείας αυτών, αλλά και η διενέργεια συναλλαγών μεταξύ δήμου και επιχειρήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. τέλη παρεπιδημούντων, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων κ.α.).
 • Δημιουργία μόνιμης έκθεσης ανάδειξης των τοπικών προϊόντων.
 • Μελέτη και δημιουργία αστικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης η οποία θα βοηθήσει στις μετακινήσεις εντός και εκτός κέντρου καθώς και στην αποσυμφόρηση αυτού.
 • Υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Ανάπτυξη Χωριών & Ενδοχώρας

Α. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Η ενδοχώρα και τα χωριά του Δήμου χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, από την μέτρια οικιστική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί ένα αρνητικό γεγονός, γιατί οι νέοι έχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μετακινούνται στα αστικά κέντρα της Κρήτης και άλλων περιοχών. Είναι όμως και θετικό, διότι διατηρείται ανέπαφο το περιβάλλον της ενδοχώρας, το οποίο κρύβει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης και ανάδειξης. Αυτή είναι η ευκαιρία και η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 

Β. Υφιστάμενη Κατάσταση

Δύο είναι οι κύριες πηγές εισοδήματος στον Δήμο μας: Κατά πρώτο λόγο η πρωτογενής παραγωγή (με προεξέχουσες τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και τις ελαιοκαλλιέργειες) και ο τουρισμός, ο οποίος επικεντρώνεται στην Ιεράπετρα και το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανάπτυξη και του ορεινού τουρισμού π.χ. Σελάκανο, Ανατολή κλπ.

Για να προγραμματίσουμε αυτούς τους δυο πυλώνες ανάπτυξης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με τις κλιματικές αλλαγές, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του πράσινου στην εξομάλυνση των ακραίων φυσικών φαινομένων και να συνδράμουμε ως πολίτες στην αντιμετώπιση της λαίλαπας της υπερβόσκησης, με αναδασώσεις, ανάδειξη θεματικών πάρκων, με αξιοποίηση των περιοχών NATURA – Θρυπτής και Σελάκανου – καθώς και παραδοσιακών οικισμών με μοναδικά χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πέρα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, μπορεί πλέον ο Δήμος να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Γ. Μοναδικά χαρακτηριστικά και ευκαιρίες στην ενδοχώρα

Η περιοχή μας έχει τέσσερα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 1. Σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Χωριά που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, φαράγγια, ορεινές διαδρομές, αρωματικά φυτά, βραχώδεις σχηματισμούς, αρχαία ελαιόδεντρα, μοναστήρια, πηγές, ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.
 2. Αρχαιολογικούς θησαυρούς ως επί το πλείστον αναξιοποίητους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισθμός της Ιεράπετρας, κατά γενική παραδοχή, είναι ένας μοναδικός αναξιοποίητος αρχαιολογικός χώρος, που κατοικείται από τους νεολιθικούς χρόνους (6000 π.Χ.) έως σήμερα. Βρίθει δε αρχαιοτήτων, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν έχουνε ανασκαφεί και αναδειχθεί.
 3. Προϊόντα, των οποίων η παραγωγή όλο τον χρόνο ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες, νόστιμα και συνυφασμένα με την διάσημη κρητική κουζίνα.
 4. Βυζαντινούς Ναούς και εξωκλήσια.

Δ. Προτεινόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης

Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση, καινοτομία, προϊόντα με brand name συνυφασμένα με την κρητική κουζίνα. Η υπεραξία στο γεωργικό προϊόν δημιουργεί πρόσθετους πόρους για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα εφόσον αυτό διασυνδεθεί με τον εναλλακτικό τουρισμό (αγροτουρισμό, θρησκευτικό, ορειβατικό, πεζοπορικό, γαστρονομικό κλπ.).

 • Ορειβατικός και πεζοπορικός τουρισμός: Παρότι υπάρχουν πολλές διαδρομές, που ήδη χρησιμοποιούν οι τοπικοί Σύλλογοι, αυτές είναι ως επί το πλείστον εγκαταλειμμένες, χωρίς σήμανση, διασύνδεση και χαρτογράφηση. Σε συνεργασία λοιπόν με τους αντίστοιχους Συλλόγους, τις τοπικές κοινότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, μπορεί να γίνουν οι εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να παρουσιασθεί σαν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαδρομών στους οδηγούς του Δήμου αλλά και σε ενημερωτικές πινακίδες σε κεντρικά σημεία των χωριών
 • Αναρριχητικός τουρισμός στο Φαράγγι του Χα. Στους ασχολούμενους με αυτό το άθλημα, είναι ήδη διάσημο ως ένα από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι κάνουν κατάβαση (η ανάβαση δεν είναι δυνατή) γύρω στα 400 άτομα τον χρόνο.
 • Μια εύκολα υλοποιήσιμη δομή, που μπορεί σε μικρή έως μεσαία κλίμακα, να δώσει (με την μεταποίηση) υπεραξία στο αγροτικό προϊόν και να αποδώσει οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, είναι η οικοτεχνία, όπου ο παραγωγός με βάση την παραγωγή του, μπορεί να παράξει και να προωθήσει νόμιμα στην αγορά, υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Μπορεί να αξιοποιήσει τα προϊόντα του θερμοκηπίου που δεν προωθούνται στην αγορά, τα προϊόντα από κήπους και δενδρώδεις καλλιέργειες, από συγκαλλιέργεια με ελιά (π.χ. κάππαρη), από αμπέλια, από χαρούπι, από αρωματικά φυτά, από γάλα (τυρί, γιαούρτι, κεφίρ κ.α.). Ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της οικοτεχνίας, με ενημέρωση των παραγωγών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου οικονομικού μοντέλου, με την ανάπτυξη του δικτύου των οικοτεχνικών μονάδων και προβολή τους στους τουριστικούς οδηγούς, με διοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων καθώς και με χωροθέτηση μόνιμου χώρου προβολής σε κεντρικά σημεία του Δήμου.

Η οικοτεχνία επίσης μπορεί να συνδεθεί με την ύπαρξη πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και θεματικών πάρκων, τα οποία συνιστούν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ήδη κυοφορείται δίκτυο, σε Παγκρήτιο επίπεδο, επισκέψιμων οικοτεχνικών μονάδων, όπου ο ξένος επισκέπτεται το αγρόκτημα, μαθαίνει για την διαδικασία μεταποίησης, γεύεται και τελικά αγοράζει προϊόντα που παράγονται σ’ αυτό.

 • Συνεργασία με φορείς: Περιφέρεια Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ενώσεις Ξενοδόχων, Πανεπιστήμιο, Μητρόπολη, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τους συλλόγους (πολιτιστικούς, ορειβατικούς, κυνηγετικούς κλπ.), τους συνεταιρισμούς, τις εθελοντικές οργανώσεις (π.χ. φίλοι Αρχαιοτήτων) και τα τοπικά συμβούλια, συνεργάζονται μεταξύ τους και υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η υλοποίηση αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, με στοχευμένες παρεμβάσεις.
 • Μονοπάτια (μινωικά, φυσιολατρικά, ενετικά): Χάραξη, διατήρηση και σήμανση δικτύου μονοπατιών (πέραν του Ε4), που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους, μνημειακά ή αρχαία ελαιόδεντρα, ξωκλήσια, αξιοθέατα, βραχώδεις σχηματισμούς και φαράγγια, παρατηρητήρια πουλιών, σύγχρονες μονάδες παραγωγής και μεταποίησης (πχ ελαιοτριβεία, αγροκτήματα), για παρατήρηση αρωματικών και άλλων φυτών και σύνδεση τους με το ψηφιακό μουσείο.

Τέλος σημαντική είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής, που χρειάζονται τα χωριά μας και αφορούν την ποιότητα ζωής σε αυτά (π.χ. η παρακαμπτήριος Μύρτου – Τέρτσα, ο δρόμος Αϊ Γιάννη – Θρυπτής, η βελτίωση του δρόμου στην Γρα λυγιά, η παράκαμψη στην Παχειά Άμμο κλπ.), αλλά και έργων και παρεμβάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Iεράπετρας και έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου, με έργα άρδευσης και ύδρευσης, με την μελέτη και εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού καθώς και με την καθαριότητα των περιοχών της ενδοχώρας και των χωριών.

Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Παιδεία & Εκπαίδευση

Η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη πόλη του Λασιθίου και η 4η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κρήτης, ενώ ταυτόχρονα είναι η μοναδική αστική περιοχή του νησιού και του Λασιθίου, χωρίς ανώτατη εκπαίδευση.

Το μοναδικό τμήμα Τ.Ε.Ι. που λειτουργούσε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, ήταν το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Καταργήθηκε όμως με το σχέδιο Αθηνά και το αντικείμενο των σπουδών του, όπως και η έδρα, μεταφέρθηκαν στον Άγιο Νικόλαο, με διαφορετική ονομασία. Μετά από τη σύσσωμη αντίδραση της Ιεραπετρίτικης κοινωνίας, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας, δόθηκε υπόσχεση και δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ η ίδρυση τμήματος Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Τροφίμων. Για το Τμήμα αυτό ουδέποτε υπήρξε βούληση από τη σύγκλητο του Τ.Ε.Ι, αλλά κυρίως από κυβερνητικής πλευράς, να στελεχωθεί και να λειτουργήσει. Από την κατάργηση του Τ.Ε.Ι μέχρι και πριν μερικές μέρες η Ιεράπετρα δεν υπήρχε στον ακαδημαϊκό χάρτη. Με τον προσφάτως ψηφισμένο νόμο Γαβρόγλου, για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ιδρύεται στην Ιεράπετρα Τμήμα Φυσικοθεραπείας με λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί. Η Ιεράπετρα, διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει Σχολή και Τμήματα Πανεπιστημίου.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, οι φορείς της περιοχής και η κοινωνία είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη λειτουργία Πανεπιστημίου στην πόλη, συμβάλλοντας σε ότι χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή λειτουργία του.

Διεκδικούμε, άμεσα τη λειτουργία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και τη λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Καλών Τεχνών (τμήμα Μουσικολογίας και Θεατρολογίας) με έδρα την Ιεράπετρα, παράλληλα με την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου στο Καββούσι.

Σχολικές Μονάδες

Συνέχιση της στήριξης και αναβάθμισης των υπαρχόντων Σχολικών Μονάδων καθώς και του υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού. Κατά προτεραιότητα επέμβαση των Υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες.

Σύνταξη μελετών, για ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στα Φέρμα, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας στη Γρά Λυγιά καθώς και στο Γυμνάσιο Λύκειο Μακρύ Γιαλού – Κουτσουρά.

Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας στη Γρά Λυγιά και στο Δημοτικό Σχολείο Κεντριού. Για όλα τα παραπάνω, παράλληλα με τη σύνταξη των μελετών αναζητούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συντηρείται το παλιό Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, το οποίο λειτουργεί ως θερινό σχολείο φιλοξενώντας τρία Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να συμμετάσχουν τα σχολεία σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συντάσσονται μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων Σχολικών Μονάδων.

Ηχομονώνονται σχολικά αμφιθέατρα, ώστε να χρησιμοποιούνται και σε εκδηλώσεις.

Εκπαιδεύονται εντατικά οι Σχολικοί Τροχονόμοι από αστυνομικούς, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, συνεργάζεται με τα σχολεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικοσυναισθηματικές – οικογενειακές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές.

Σε συνεργασία με τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, εξωραΐζονται οι σχολικές αυλές.

Διοργανώνονται, σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Στηρίζονται παράλληλα με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, οι Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Ενεργοποιείται ο θεσμός των Σχολικών Συμβουλίων (Σύλλογοι Γονέων – Σύλλογοι Διδασκόντων – Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής).

Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Πολιτισμός

Η Ιεράπετρα είναι η αρχαίο-εμβριθέστερη περιοχή του Νομού με συνεχή παρουσία σε κάθε ιστορική εποχή. Βασικό μέλημά μας στο θέμα του Πολιτισμού:

 • Η ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση των ιστορικών μνημείων μας (αρχαιολογικά, λαογραφικά, εκκλησιαστικά κ.α) σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και δημόσιους φορείς.
 • Μαζί με  ντόπιους  «εραστές» της  ιστορίας  μας, το σύλλογο Φίλων Αρχαιοτήτων,  τους Μικρασιάτες, τη Μορφωτική Στέγη, και άλλους Πολιτιστικούς Συλλογικούς φορείς διεκδικούμε, από τις εφορείες αρχαιοτήτων αλλά κυρίως από το υπουργείο  Πολιτισμού, αυτά που θα αναδείξουν τον πολιτιστικό μας πλούτο, από την Ιεράπετρα ως το Μακρύ Γιαλό.
 • Στο γεωγραφικό κέντρο του νομού (νταμάρι ανάμεσα Παχειά Άμμο & το Καβούσι) σχεδιάζουμε και διεκδικούμε, με τους υπόλοιπους Δήμους, ευρεία ανάπλαση και δημιουργία «Κέντρου Πολιτισμού» με μεγάλο ανοιχτό θέατρο (βλέπε θέατρο Βράχων) και άλλες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν και θα στηρίξουν τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (Γουρνιά, Αζοριάς, Φαράγγι Χα κλπ.), του Δήμου μας, και όλου του Νομού.
 • Δημιουργούμε Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού και Μουσείο Αγροτικής Ζωής.
 • Στοχεύουμε στην ανάπλαση του παραλιακού γυμναστηρίου, σε αθλητικό και πολιτιστικό πάρκο.

Επί πλέον, μέλημά μας αποτελεί:

 • Η χάραξη διαδρομής στην Ιεράπετρα, η οποία θα ενώνει όλα τα σημαντικά τοπόσημα ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας στην πόλη.
 • Για το Φρούριο Καλές, η συντήρηση και η αναβάθμιση του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Η αξιοποίηση της Ναυμαχίας και του κυκλοφοριακού πάρκου για ανοικτές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Η μελέτη και Ανάδειξη της Κάτω Μεράς και η μετατροπή αυτής σε κέντρο δραστηριοτήτων και ιστορικών διαδρομών.
 • Η ανάδειξη του κτιρίου που στεγάζεται η Αστυνομία και το Ειρηνοδικείο. Διερεύνηση της πιθανότητας αλλαγής χρήσης, με την μεταφορά των υπηρεσιών σε νέο κτήριο και την μετατροπή του σε κέντρο Πολιτισμού.
 • Η ενίσχυση της μουσικής σχολής, των υπέροχων χορωδιών μας, της ιστορικής φιλαρμονικής και της μπαντίνας, του εικαστικού μας εργαστηρίου, του σκακιού, η δημιουργία νέων δομών που λείπουν από τη πόλη μας, ενδεικτικά φωτογραφίας, κινηματογράφου, νέων τεχνολογιών (μοντάζ, animation, ρομποτικής).
 • Ο εμπλουτισμός, μεταφορά και ανάδειξη της βιβλιοθήκης μας σαν ζωντανό χώρο δημιουργίας σε συνεργασία με τη Μορφωτική Στέγη και τους φίλους του βιβλίου της περιοχής. Στήριξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων βιβλιοθηκών στα  χωριά μας. Υλοποίηση της ιδέας για τις υπαίθριες βιβλιοθήκες γειτονιάς.
 • Οι πολιτιστικοί και κάθε είδους σύλλογοι και σωματεία, που δραστηριοποιούνται στα χωριά μας, θα λειτουργούν σαν στυλοβάτες του πολιτισμού, ενώ πολλές φορές προσφέρουν συμπληρωματικά με τον Δήμο και  θεωρούνται άμεσοι συνεργάτες. Σε  συνεννόηση και συναπόφαση με τα νέα Κοινοτικά Συμβούλια και τους προέδρους των κοινοτήτων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα πολιτιστικών και όχι μόνο δράσεων, ειδικά για κάθε κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την δημοτική περιουσία (π.χ. παλιά σχολεία), προτρέποντας σε νέες δράσεις και ενισχύοντας τις υπάρχουσες.
 • Το νέο ανοικτό θέατρο Ιεράπετρας, επιτέλους θα μπορεί ευπρεπώς να φιλοξενεί τις «άστεγες» πολιτιστικές εκδηλώσεις μας (ΚΥΡΒΕΙΑ).
 • Η αξιοποίηση των κλειστών αιθουσών και των χώρων πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία μας.
 • Εξοπλισμός του «Τζαμιού» για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου – πινακοθήκης.
 • «Αναζωογόνηση» των ΚΥΡΒΕΙΩΝ .
 • Ενίσχυση και στήριξη του Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου με το Σ.Φ.Θ.Ι.
 • Ανάδειξη, και από την πλευρά του Δήμου, του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, σε συνεργασία με τους Συντελεστές – Δημιουργούς.
 • Αναβάθμιση του φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, των Χριστουγεννιάτικων και Ανοιξιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας.
 • Ανάδειξη του Καρναβαλιού Ιεράπετρας σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
 • Ανάδειξη της ιδιαίτερης Γεραπετρίτικης μουσικής και χορευτικής μας παράδοσης.

Στήριξη κάθε συλλογικής και ιδιωτικής προσπάθειας που αποβλέπει στην εξύψωση της κουλτούρας και της παιδείας των δημοτών μας, με την στήριξη πρωτοπόρων ιδεών, δράσεων πολιτισμού και φεστιβάλ.

Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Αθλητισμός

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε είναι ο αθλητισμός στον Δήμο μας, μαζικός και συλλογικός. Γνωρίζοντας πόσο απαραίτητη είναι η άθληση τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους, το πρώτο μέλημά μας είναι η συντήρηση, η αναβάθμιση και η νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας. Η χρόνια φθορά και η γενικότερη παραμέλησή τους, φυσικά και δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού, ο οποίος στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στο φιλότιμο και στις μεμονωμένες κινήσεις κάποιων ατόμων που ασχολούνται με το χώρο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, στο ποδόσφαιρο προχωράμε άμεσα στην αποκατάσταση και συντήρηση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων και την συντήρηση των αποδυτηρίων, ώστε να είναι προσβάσιμα και λειτουργικά για τους αθλούμενους. Επιπλέον σχεδιάζουμε και αναβαθμίζουμε τους χώρους των υφιστάμενων γηπέδων (π.χ. γήπεδο Κοτσυφιανής) με την δημιουργία υποδομών (κερκίδες, αποδυτήρια, περίφραξη κλπ.). Πολύ σημαντική είναι φύλαξη και η σωστή χρήση τους, ώστε να διευκολύνουμε τις ομάδες του δήμου μας στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Όμως πέρα από τη συντήρηση των γηπέδων θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη δημιουργία του Ενωσιακού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Παχειά Άμμο, το οποίο εδώ και χρόνια παραμένει στα χαρτιά και το οποίο είναι ένα έργο πνοής για το ποδόσφαιρο όλου του Λασιθίου.

Ένα αθλητικό κέντρο που μας έχει χαρίσει συγκινήσεις, έχει φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις και έχει αφεθεί στη μοίρα του εδώ και χρόνια είναι το κλειστό γυμναστήριο Μ. Φωνιαδάκης. Φιλοξενεί το Μπάσκετ και το Βόλεϊ της πόλης μας και χρειάζεται άμεση συντήρηση της οροφής, η οποία παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, και του δαπέδου (παρκέ), που έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Ελπίζουμε τα χρήματα (395.000€) από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενεργειακή του αναβάθμισή να επαρκούν. Αναγκαία είναι και η αναβάθμιση των αποδυτηρίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων που τα χρησιμοποιούν. Παράλληλα η βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολικού κλειστού (μικρό κλειστό), θα έδινε σημαντική ώθηση στον σχολικό αλλά και τον σωματειακό αθλητισμό.

Ένα σημαντικό και ιστορικό στάδιο για την πόλη μας, το Παραλιακό Γυμναστήριο με το κλειστό προπονητήριο παρουσιάζει εδώ και χρόνια εικόνες εγκατάλειψης. Το στάδιο χρησιμοποιείται από τα σχολεία της πόλης και από τα σωματεία Κλασσικού Αθλητισμού (στίβος). Το τελευταίο διάστημα σχεδιάζεται η μετακίνηση του κλειστού προπονητηρίου στο Βουζουνεράκειο στάδιο. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητηρίου που θα πληροί τις προϋποθέσεις άθλησης των αναπτυξιακών αλλά και αγωνιστικών τμημάτων του Στίβου. Επίσης, το παραλιακό γυμναστήριο θα πρέπει συνεχίσει να εξυπηρετεί τον σχολικό αθλητισμό και να αναβαθμιστεί, ώστε οι μαθητές της πόλης να αθλούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Επιπλέον, το Μισεδάκειο Αθλητικό Κέντρο πέρα από την αποκατάσταση του τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου που έχει προγραμματιστεί, χρειάζεται συντήρηση και αποκατάσταση των γηπέδων Τένις και τη δημιουργία αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση των αθλητών των σωματείων. Ακόμη, για την καλύτερη οργάνωση των σωματείων και την αποσυμφόρηση των γηπέδων, θα πρέπει να εξετάσουμε τη μελλοντική δημιουργία ενός ακόμα γηπέδου τένις.

Ένας σημαντικός τομέας που θα πρέπει να εξετάσει και να αναπτύξει ένας σύγχρονος δήμος είναι ο τουριστικός αθλητισμός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία του Δήμου με τους συλλόγους και τους αρμόδιους φορείς για την οργάνωση και τη διεξαγωγή αγώνων Παγκρήτιου αλλά και πανελλαδικού επιπέδου, ώστε η πόλη μας να δώσει το στίγμα της στο χώρο του αθλητισμού. Ο Δήμος μας διαθέτει το πλεονέκτημα να βρέχεται από θάλασσα και να περικλείεται από ορεινούς όγκους ικανά να φιλοξενήσουν αθλητικές δραστηριότητες για μαζικό αλλά και αγωνιστικό αθλητισμό. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε αγώνες που διοργανώνουν τα χωριά μας καθώς και να ενισχύσουμε διοργανώσεις που σχετίζονται με τον εναλλακτικό αθλητισμό και τον τουρισμό π.χ. ορειβασία, orienteering, ποδηλασία (Tour de Crete) κ.α. Επίσης οι παραλίες μας και οι θάλασσες μας μπορούν να φιλοξενήσουν  αθλήματα όπως beach volley, beach soccer, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, τρίαθλο και άλλα πολλά.

Συνεπώς, ολοκληρώνοντας αυτές τις κινήσεις, πραγματοποιώντας τις σχετικές προσπάθειες για την ανανέωση του Δήμου μας στο κομμάτι του αθλητισμού, μπορούμε, σε συνεργασία με όλους τους αθλητικούς συλλόγους αλλά και με τους αρμόδιους φορείς, να γίνουμε πόλος έλξης μεγάλων αθλητών αλλά και απλών καθημερινών ανθρώπων, οι οποίοι θα έρχονται εδώ είτε για να λάβουν μέρος στις διοργανώσεις, είτε για να προπονηθούν τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα, μιας και οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας ευνοούν στο μέγιστο προς την κατεύθυνση αυτή.

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Περιβάλλον & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Νερό και αειφόρος διαχείριση

Η πρόσβαση σε νερό επαρκούς ποσότητας και  καλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τους δημότες, τη φύση και τις οικονομικές δραστηριότητες. Καθώς το κλίμα αλλάζει, πλημμυρικά φαινόμενα και περίοδοι ξηρασίας θα εκδηλώνονται συχνότερα. Τα υδάτινα οικοσυστήματα αλλάζουν, επομένως οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να γίνουμε πολύ καλύτεροι στη διαχείριση και στην βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων καθώς και να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση τους από τον άνθρωπο.

Σήμερα η υδροδότηση των αναπτυσσόμενων οικιστικά και τουριστικά παραλιακών ζωνών από Γδόχια μέχρι Μακρύ Γιαλό στο νότο, Παχείας Άμμου μέχρι Καβούσι στο βορά καθώς και των πολυάριθμων Ορεινών Κοινοτήτων, ενώ υπάρχει επάρκεια ποιοτικού νερού, λόγω έλλειψης υποδομών γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις με ανορθόδοξο και αμφιβόλου ποιότητας τρόπο!

Οι ποσότητες ειδικά από τις γεωτρήσεις στην περιοχή των Μύθων, των πηγών του Ψυχρού και άλλων μικρότερων που είναι διάσπαρτες σε όλο το Δήμο επαρκούν για τις σημερινές ανάγκες, όμως, λόγω μη επαρκούς παροχετευτικότητας και κακής κατάστασης των δικτύων και υπόλοιπων υποδομών, τις περιόδους αιχμής έχουμε ελλείψεις, κυρίως στην πόλη της Ιεράπετρας αλλά και την παραλιακή ζώνη του Αγίου Ιωάννη. Για τους ίδιους λόγους, υπάρχουν παρόμοια προβλήματα και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου. Όσο για την ποιότητα, εξαιτίας των πεπαλαιωμένων και αμφιβόλου ποιότητας δικτύων και υποδομών, της έλλειψης σε αρκετές κοινότητες συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης, αλλά και της κακής διαχείρισης και συντήρησης, δεν είναι σίγουρα αυτή που πρέπει να έχει και να απολαμβάνει ο δημότης της Ιεράπετρας. Χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει με μελέτες και έργα προηγούμενων δημοτικών αρχών, δεν νομίζουμε πως μας τιμάει η σημερινή κατάσταση.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι είναι στις προτεραιότητές μας η άμεση υλοποίηση έργων και δράσεων, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την επάρκεια νερού ύδρευσης για όλους τους δημότες, με αντικαταστάσεις δικτύων, συντηρήσεις δεξαμενών και συστήματα αυτόματης χλωρίωσης, καθώς και με συστηματικούς ελέγχους.

Συγχρόνως προχωράμε στη σύνταξη σχεδίων ύδρευσης, όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική. Με τα σχέδια αυτά, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής υδρογεωλογικής έκθεσης, θα προκύψουν οι μελέτες καθώς και τα απαιτούμενα υδροληπτικά έργα (δίκτυα, δεξαμενές και λοιπές υποδομές) που χρειάζονται και θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Μακροχρονίως (περίοδος 40ετίας) οι γεωτρήσεις δεν επαρκούν, σημειωτέο δε, ότι η ανόρυξη των νέων γεωτρήσεων απαιτεί σημαντικούς πόρους, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εκτός αυτού χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Στην κατεύθυνση λοιπόν ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου διαχείρισης σχεδιάζουμε έργα και προετοιμάζουμε χρηματοδοτήσεις βασιζόμενοι σε σωστό και αξιόπιστο υπόβαθρο.

Για να γίνει πιο κατανοητό, από τους Μύθους το νερό για να φτάσει μέχρι το κεντρικό υδραγωγείο Περιστερά δεν αρκεί να λέμε πως μελετήσαμε και κατασκευάζουμε αγωγούς μεταφοράς νερού σε μια, δυο, η τρις φάσεις. Άραγε οι ποσότητες επαρκούν; Τι ποσότητες πρέπει να αντλούμε για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα; Τι ενδιάμεσα έργα και ρυθμιστικές δεξαμενές χρειάζονται για τους οικισμούς που παρεμβάλλονται; Γιατί κάθε φορά με την παραμικρή ζημιά μένει για αρκετές ώρες ή και μέρες η πόλη χωρίς νερό και αρκετές ποσότητες πάνε χαμένες;

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε ότι αφορά το νερό άρδευσης τις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να μας βρουν έτοιμους. Σε ένα Δήμο που ο πρωτογενής τομέας ήταν και θα είναι από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και που οι ανάγκες σε ποσότητες και καλή ποιότητα νερού συνεχώς αυξάνονται, δεν μπορεί να μην είναι στις προτεραιότητες της επόμενης δημοτικής αρχής.

Σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ και τον αγροτικό σύλλογο διεκδικούμε δυναμικά την άμεση υλοποίηση των έργων που εκκρεμούν για δεκαετίες. Προσαγωγός, διάφραγμα Μύρτου, υπόλοιπα έργα Μπραμιανών, Φράγμα Αγίου Ιωάννη και Φράγμα Μαρουλά πρέπει να υλοποιηθούν το γρηγορότερο. Το ανάγλυφο και οι απορροές των ορεινών μας όγκων δεν είχαν ποτέ αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της οικονομικής και πλέον αξιόπιστης λύσης για καλής ποιότητας νερό, με τη δημιουργία λιμνοδεξαμενών. Έργα μικρού σχετικά κόστους άρα εύκολο να χρηματοδοτηθούν και επομένως να υλοποιηθούν. Αντί αυτών βλέπουμε να μπαίνουν σε προτεραιότητα λύσεις που απαιτούν μεγάλες χρηματοδοτήσεις, λύσεις που θα δώσουν στον αγρότη νερό με συνεχώς αυξανόμενο κόστος όπως «η αφαλάτωση» ενώ το φθηνό και ποιοτικό νερό καταλήγει στη θάλασσα. Χωρίς να θεωρούμε πως η αφαλάτωση δεν είναι μέρος της λύσης ειδικά στα δύσκολα χρόνια που προβλέπονται, πιστεύουμε πως θα πρέπει όμως να είναι η έσχατη λύση.

Η ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην άρδευση στην αγροτική χρήση του νερού και μιας σειράς άλλων χρήσεων ή φυσικών μεταβλητών του περιβάλλοντος απαιτεί καλό σχεδιασμό και σημαντικές υποδομές. Θα στηρίξουμε και θα υλοποιήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δράσεις για εφαρμογή ορθών αρδευτικών πρακτικών, ορθής διαχείρισης της καλλιέργειας και ορθής διαχείρισης του εδάφους.

Δράσεις για τη διαχείριση οικιακού νερού και εξοικονόμηση νερού στην πηγή με την εφαρμογή έξυπνων συσκευών, την αξιοποίηση του ημιακάθαρτου ή «γκρι» οικιακού νερού καθώς και του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση.

Τελικός στόχος της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας των νερών διασφαλίζοντας την προοδευτική μείωση της ρύπανσης και αποτρέποντας τη μόλυνσή τους, την προώθηση της βιώσιμης χρήσης νερού και τον περιορισμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες

Εναλλακτικές Μορφές & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Όραμα του συνδυασμού μας είναι να μετατρέψουμε τον Δήμο μας σε έναν Όμορφο & Σύγχρονο Δήμο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μας δίνει η νέα τεχνολογία στην διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Με γνώμονα λοιπόν το πρότυπο της Έξυπνης Πόλης και ευρύτερα του Έξυπνου Δήμου, προχωράμε στις ακόλουθες δράσεις:

 • Αξιοποιούμε τον θεσμό της «Ενεργειακής Κοινότητας» εγκαθιστώντας συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους και δημιουργώντας «Πράσινα Κτίρια» (π.χ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα στις ταράτσες των κτιρίων, τοποθέτηση ηλιακών δέντρων με Wifi και δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, θερμομόνωση δημόσιων κτιρίων κλπ.).
 • Με τον θεσμό των «Ενεργειακών Κοινοτήτων» μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, μειώνοντας έτσι το συνολικό ενεργειακό του αποτύπωμα.
 • Εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών στους δρόμους, τα οποία λειτουργούν με την χρήση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, ενώ με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, αυτοματοποιείται πλήρως η λειτουργία τους.

Φυσικά η προσπάθεια μας δεν περιορίζεται στις παραπάνω δράσεις, αλλά θα γίνει μια συνολική μελέτη και σχεδιασμός έργων, που απώτερο σκοπό θα έχουν την αειφορία, την βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες των Δημοτών.

 

Παράρτημα

Παρακάτω παραθέτουμε μια ενδεικτική και όχι περιοριστική λίστα από έργα που θα πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι για την σωστή διαχείριση & εξοικονόμηση των υδάτινων φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την θωράκιση της περιοχής μας από ακραία καιρικά φαινόμενα:

Α. Έργα Ύδρευσης

 1. Κατασκευή διπλού αγωγού μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις περιοχής Σαρακίνας για την ύδρευση του παραλιακού Μετώπου από Μύρτος ως Ιεράπετρα, καθώς και των οικισμών Καλογέρων και Καπίστρι.
 2. Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης στη Γρα – Λυγιά.
 3. Κατασκευή νέας Δεξαμενής στη θέση Περιστεράς για την ύδρευση της Ιεράπετρας.
 4. Αντικατάσταση δικτύων διανομής νερού από δεξαμενή ύδρευσης στη θέση Περιστεράς Ιεράπετρας λόγω παλαιότητας και αμιάντου.
 5. Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού από πηγές Ψυχρού προς δεξαμενές ύδρευσης Ιεράπετρας λόγω παλαιότητας και αμιάντου.
 6. Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού από Ιεράπετρα προς Γρα – Λυγιά λόγω παλαιότητας και αμιάντου
 7. Συμπληρωματικά δίκτυα διανομής νερού περιφερειακά της πόλης Ιεράπετρας.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ

 1. Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από γεώτρηση ύδρευσης προς δεξαμενή ύδρευσης Επισκοπής λόγω παλαιότητας.
 2. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων διανομής νερού στο Κάτω Χωριό, Πάνω Χωριό, Επισκοπή.
 3. Νέο δίκτυο διανομής νερού από διασταύρωση Κάτω Χωριού και μέχρι το Ξεροπήγαδο.

ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ

 1. Αντικατάσταση μέρους δικτύων μεταφοράς νερού 400 μέτρων από γεώτρηση ύδρευσης
 2. Αντικατάσταση μέρους δικτύων διανομής νερού στην Παχειά Άμμο
 3. Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή ύδρευσης στο Μοναστηράκι προς αναδασμό.
 4. Ηλεκτροδότηση και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στη δεύτερη γεώτρηση ύδρευσης.

ΚΑΒΟΥΣΙ

 1. Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης.
 2. Αντικατάσταση μέρους δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού
 3. Κατασκευή Υδρευτικής Γεώτρησης

ΜΕΣΣΕΛΕΡΟΙ

Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από γεώτρηση ύδρευσης προς δεξαμενή ύδρευσης

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στα Φέρμα
 2. Κατασκευή δικτύου διανομής ύδρευσης στους κάθετους δρόμους κατά μήκος του κεντρικού δρόμου Φερμών
 3. Ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ

Αντικατάσταση μέρους δικτύου μεταφοράς νερού από πηγές Κεφαλοβρύση

ΑΝΑΤΟΛΗ

 1. Ανόρυξη γεώτρησης για την ύδρευση του χωριού Ανατολή
 2. Αντικατάσταση μέρους δικτύου διανομής ύδρευσης στο Στόμιο και στις Αμμουδάρες

ΧΡΙΣΤΟΣ

Κατασκευή υδρο-αρδευτικών δεξαμενών στο Σελάκανο στις περιοχες Αγίου Ευσταθίου, Κάτω Φλέγας και Ανεμωνακη.

Τοποθέτηση Χλωριωνών σε όλες τις δεξαμενές ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων.

Β. Αρδευτικά Έργα

 1. Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Θρυπτής στη δεξαμενή Κεφάλας Κάτω Χωριού
 2. Συμπληρωματικά δίκτυα μεταφοράς νερού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
 3. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης και δικτύου μεταφοράς νερού στην Τοπική Κοινότητα Γδοχίων
 4. Κατασκευή 2 δεξαμενών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρίζας
 5. Κατασκευή 2 δεξαμενών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Χριστού και κατασκευή αρδευτικών δικτύων
 6. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση Μέγα Αμπέλι της Τοπικής Κοινότητας Μαλλών
 7. Ανόρυξη Γεώτρησης στη θέση Ψωριάρη της Τοπικής Κοινότητας Χριστού όπως έχει ήδη ανοιχτεί ερευνητική γεώτρηση
 8. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Μεσσελέρων.
 9. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τοπικής κοινότητας Μακρυλιάς.
 10. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Ανατολής.
 11. Αξιοποίηση πηγών Λαπαθου τοπικού διαμερίσματος Ρίζας

 Γ. Αντιπλημμυρικά Έργα

 1. Κατασκευή Αντιπλημμυρικού στην Κάτω Μερά επί της Οδού Στρατηγού Σαμουήλ και στα κάθετα στενά
 2. Κατασκευή Αντιπλημμυρικού στον κεντρικό δρόμο από Ιεράπετρα προς Άγιο Νικόλαο
 3. Βελτίωση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών δικτύων στην πόλη της Ιεράπετρας
 4. Κατασκευή Αντιπλημμυρικού ανατολικά της Ιεράπετρας στην περιοχή Γηροκομείου και Ταβέρνας Κλειώ
 5. Κατασκευή Αντιπλημμυρικού στην περιοχή Στομίου της τοπικής Κοινότητας Ανατολής.
 6. Κατασκευή Αντιπλημμυρικού στην Τοπική Κοινότητα Μύρτου
 7. Βελτίωση Αντιπλημμυρικού δικτύου οικισμού Γρα – Λυγιας

Δ. Αποχετευτικά Έργα

 1. Βελτίωση της λειτουργικότητας του βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας
 2. Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ανατολικά της πόλης της Ιεράπετρας περιοχή Γηροκομείου – Ξενοδοχείο Αρίων.
 3. Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από οικισμό Βαϊνιάς προς κεντρικό δίκτυο Ιεράπετρας.
 4. Κατασκευή Συμπληρωματικών δικτύων αποχέτευσης στο Κάτω Χωριό
 5. Μεταφορά βιολογικού καθαρισμού Μύρτου σε άλλο χώρο.
 6. Κατασκευή Συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης στην Παχειά Άμμο
 7. Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού από θέση Περιστεράς Ιεράπετρας και μέχρι Αγιά Φωτιά.
 8. Μεταφορά λυμάτων οικισμού Καπίστρι στο κεντρικό δίκτυο Ιεράπετρας
 9. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού στην Τοπική Κοινότητα Μύθων.
 10. Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τοπική Κοινότητα Μαλλών
 11. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Νέας Ανατολής της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής
 12. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού Τοπικής Κοινότητας Ορεινού.
 13. Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Μακρύ Γιαλού

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Διαχείριση Απορριμάτων

Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων σε ένα Δήμο όπως ο δικός μας, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα ευημερίας και ανάπτυξης των πολιτών του. Οι δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση των χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων και υπογειοποίηση κάδων εντός του αστικού ιστού, σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε τουριστικές περιοχές, με σκοπό τόσο την αισθητική αναβάθμιση των χώρων και της υγιεινής τους, όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας από τις μετακινήσεις και την διαχείριση τους.
 • Οφείλουμε να εξετάσουμε σοβαρά τον ρόλο της ενεργειακής τεχνολογίας στα απορρίμματα, γιατί παραμένει καθοριστικός παράγοντας στη σύγκλιση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης (νέα επιχειρηματικότητα, νέες θέσεις εργασίας) και περιβαλλοντικής προστασίας (κυκλική οικονομία). Οι εναλλακτικές λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις συμβατικής καύσης, μονάδες ανάκτησης υλικών αναερόβιας ζύμωσης (βιοαέριο) ή πυρόλυσης καθώς και άλλες καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων. Αποτέλεσμα είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων σε μεγάλο βαθμό (έως και 90%)! Μπορούμε να το σχεδιάσουμε τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και εν κατακλείδι επιτυγχάνουμε ανάκτηση και αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας (οικονομικό όφελος).
 • Χρήση σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων και εφαρμογή τους στην επιλογή των βέλτιστων δρομολογίων και σταθμών εξυπηρέτησης, με αντικειμενικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
 • Δημιουργία υποδομών και συστηματική ενημέρωση των Δημοτών, ειδικά των παιδιών, για διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, με την χρήση και τρίτου κάδου οργανικών αποβλήτων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του μεταφερόμενου όγκου απορριμμάτων έως και 80%, με ότι αυτό συνεπάγεται για εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιοποίηση Προγραμμάτων και εύρεση πόρων για την σύνταξη προτάσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών.
 • Δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων.
 • Δημιουργία δικτύου Green Point για ανακύκλωση σε επαρκή και προσιτά από το δημότη σημεία.
 • Δημιουργία κεντρικού Green Point για ογκώδη αντικείμενα και προϊόντα εκσκαφών για τη διαχείριση τους. Διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
 • Εξεύρεση μόνιμης λύσης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΑ και την περιφέρεια για τα απορρίμματα της θάλασσας στην Παχεία Άμμο.
 • Διεκδίκηση με τους υπόλοιπους δήμους – σε συνεργασία πάντα με τους φορείς διαχείρισης – της ελάφρυνσης στο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων λόγω απόστασης. Μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν σε επίπεδο Κρήτης – εφόσον υπάρχει ενιαία διαχείριση – οι πολίτες να έχουν την ίδια επιβάρυνση.
 • Διενέργεια δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση των απορριμμάτων, ξεκινώντας από τα σχολεία και αξιοποιώντας το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση φράγματος Μπραμιανών για περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Κίνητρα και βράβευση συνδημοτών μας, σε επίπεδο γειτονιάς (εθελοντικές εξωραϊστικές ομάδες) ή τοπικής Κοινότητας, για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών τους – ακόμα και με την υιοθέτηση πάρκων και γενικά δημόσιων χώρων.

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Καθημερινότητα Πολίτη

Σημαντικότερη προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου Ιεράπετρας. Η βελτίωση λοιπόν της καθημερινότητας των πολιτών συνοψίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

Οδοποιία – Συντήρηση οδών – πεζοδρομίων

 • Συντηρούνται και επισκευάζονται άμεσα οι φθορές του οδικού δικτύου. Σεβόμενοι την ανθρώπινη ζωή, δεν μένει καμία λακκούβα εντός οδοστρώματος, χωρίς άμεση αποκατάσταση. Το όποιο κόστος, δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνεται εργολαβία με μόνο αντικείμενο το κλείσιμο των λακκουβών της πόλης.
 • Συντηρούνται άμεσα οι φθορές των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων δρόμων και των πλατειών, δίνοντας προτεραιότητα στις τουριστικές και πολυσύχναστες περιοχές, είτε είναι αρμοδιότητα του Δήμου είτε, όχι.

Η ασφάλεια των οδηγών και των πεζών, δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

 • Εκπονείται μελέτη για νέες ασφαλτοστρώσεις.
 • Ανακατασκευάζονται οι ποδηλατοδρόμοι με φρεζάρισμα και καινούργια επίστρωση.
 • Κατασκευάζονται καινούργιες και συντηρούνται οι υφιστάμενες διαβάσεις σε κεντρικούς δρόμους και γύρω από σχολεία, με ειδικό ανάγλυφο υλικό νέας τεχνολογίας που θα περιέχει φωσφορίζοντα υαλοσφαιρίδια.
 • Επισκευάζονται, κατά προτεραιότητα όλα τα κατεστραμμένα φρεάτια, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, αλλά και ηχορύπανσης κατά τη διέλευση των οχημάτων.
 • Εφαρμόζεται το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη και ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης πλησίον του κέντρου (οδός Κύπρου).
 • Εξετάζουμε σε συνεργασία με τους επαγγελματίες την προσαρμογή του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Επίσης εξετάζουμε την δυνατότητα θεσμοθέτησης ωρών τροφοδοσίας, Δημοτών που κατοικούν σε σημεία που υπάρχουν πλατείες ή πεζόδρομοι, μετά από διάλογο.
 • Διανοίγονται, όπου απαιτείται και επιτρέπεται από τη νομοθεσία, νέοι αγροτικοί και δασικοί δρόμοι. Γίνεται διαπλάτυνση, μετά από σχετική μελέτη σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, σε υπάρχοντες δρόμους, για λόγους πολιτικής προστασίας και εξυπηρέτησης των Δημοτών. Δεν νοείται να υπάρχει αγροτικός δρόμος που να μη μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια ο παραγωγός.

Τουρισμός

 • Συντηρούνται και τοποθετούνται όπου είναι δυνατό, ντουζιέρες νέας τεχνολογίας σε παραλίες του Δήμου μας.
 • Τοποθετούνται, όπου δεν υπάρχουν και συντηρούνται πινακίδες σήμανσης είτε υπόδειξης τουριστικών σημείων, είτε χωριών του Δήμου.

Ύδρευση

Η ύπαρξη νερού σε επάρκεια και ποιότητα, χωρίς συνεχείς διακοπές, είναι ανάγκη.

 • Οργάνωση του τεχνικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα σε περιπτώσεις ανάγκης.
 • Θεσμοθέτηση 24/7 (24 ώρες, 7 ημέρες), τηλεφωνικού αριθμού άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης βλαβών, ώστε να μη χάνεται άδικα πολύτιμο νερό.
 • Εξασφαλίζουμε την επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
 • Πραγματοποιούμε τακτικό καθαρισμό των δεξαμενών, σωστή χλωρίωση, συχνές εξετάσεις δειγμάτων ύδατος και ενημέρωση των δημοτών για τα αποτελέσματα αυτών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

Καθαριότητα

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας, αποτελεί προτεραιότητα ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην καθαριότητα του Δήμου μας.

 • Ελέγχονται οι παράνομες, αυτοσχέδιες χωματερές, οι οποίες μολύνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
 • Ενημερώνουμε τους Δημότες, για τη διαδικασία περισυλλογής των ογκωδών απορριμμάτων, ώστε να μην ξαναδούμε στρώματα και ψυγεία δίπλα σε κάδους και επανακαθορίζεται η διαδικασία περισυλλογής τους.
 • Συντηρούμε και στοχεύουμε στην ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων.
 • Πλένουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους κάδους, ενώ σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, στην πόλη και στα χωριά, δημιουργούμε κατασκευές κάλυψης, ώστε να αποφεύγεται η οπτική ρύπανση.
 • Εντασσόμαστε σε προγράμματα έξυπνων λύσεων, όπως βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων και πρέσες μεγάλης χωρητικότητας.
 • Τοποθετούνται μικροί καλαίσθητοι κάδοι για απόρριψη μικροαντικειμένων από τους πεζούς σε πλατείες και παραλίες με υποδοχές για αποτσίγαρα.
 • Συντηρούνται, καθαρίζονται και δίνονται προς χρήση στο κοινό, οι δημόσιες τουαλέτες που βρίσκονται στον προβλήτα.
 • Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης, οργανώνοντας εκστρατεία ενημέρωσης, μέσω των σχολείων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του τοπικού τύπου.

Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων και οδών

Καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα, σπασμένοι και σκουριασμένοι ιστοί φωτισμού, ιδίως σε τουριστικά μέρη, απουσία συνεννόησης για γρήγορη αποκατάσταση βλαβών του δικτύου του δημοτικού φωτισμού, είναι η αρνητική καθημερινότητα που βιώνει ο Δημότης. Αντιμετώπιση:

 • Αναζητούνται χρηματοδοτικά εργαλεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για τον ηλεκτροφωτισμό δημόσιων χώρων και σταδιακά αντικαθίστανται οι καμένοι λαμπτήρες με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, τύπου Led, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο φυσικούς & οικονομικούς πόρους.

Αδέσποτα ζώα

Συνεργασία με Φιλοζωικά σωματεία, φορείς, συλλόγους και ιδιώτες, υποστηρίζοντας το έργο που επιτελούν στο πεδίο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενισχύονται τα προγράμματα στείρωσης και περίθαλψης αυτών των ζώων και εξετάζεται η δημιουργία Δημοτικού Κυνοκομείου. Σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, πραγματοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και στη συνέχεια έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας από τους ιδιοκτήτες.

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Υγεία – Πρόνοια – Εθελοντισμός

Το Νοσοκομείο της Πόλης, τα Αγροτικά ιατρεία μαζί με τις ιδιωτικές Υγειονομικές δομές (Μονάδα Τεχνητού νεφρού) και τα ιδιωτικά Ιατρεία, αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα από τις δικές του κοινωνικές δομές, την επιτροπή υγείας και το σύλλογο φίλων του Νοσοκομείου, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, να βελτιώνει και να στηρίζει την λειτουργία τους. Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με το Νοσοκομείο μας, με την 7η Υ.Π.Ε. όσο και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, η συχνή επαφή, η στήριξη και η ενημέρωση για τα προβλήματα, τις ανάγκες και τον σχεδιασμό, για την βελτίωση των υγειονομικών παροχών και των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, πρέπει να είναι συνεχής.

Άλλωστε είναι πρόσφατη η εποχή των κινητοποιήσεων και του Αγώνα των Ιεραπετριτών για την στήριξη του Νοσοκομείου μας.

Θεωρούμε απαραίτητη την στήριξη του Κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου και γενικότερα του Ερυθρού Σταυρού που φιλοξενεί αυτές τις σημαντικές δομές. Επίσης χρηματοδοτούμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο είναι απαραίτητο για τους Ανθρώπους του τόπου μας, που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες .

Όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, οι σύλλογοι αιμοδοσίας, η Ε.ΔΙ.Κ Ιεράπετρας κ.α. υποστηρίζονται στο σημαντικό έργο τους, τόσο με χρηματοδότηση όσο και με την στέγαση ή τον εξοπλισμό τους, όπου απαιτείται.

Σημαντικό ζήτημα και πεδίο διεκδίκησης από τον Δήμο και την τοπική κοινωνία του Μακρύ Γιαλού είναι η στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου. Είναι απαράδεκτη και μεθοδική η υποστελέχωση του από το Κ.Υ. Νοσοκομείο της Σητείας, την στιγμή που οι δύο Γενικοί γιατροί που έχουν προσελήφθη υπηρετούν ουσιαστικά στη Σητεία.

Το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ πρέπει να υποστηριχθούν, τόσο σε στελεχιακό προσωπικό όσο και σε χρηματοδότηση, προκειμένου να οργανώσουν, μαζί με εθελοντικές ομάδες, εκστρατείες ενημέρωσης, πρόληψης και παρακολούθησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε όλο τον Δήμο και ειδικά στα χωριά. Η μονιμοποίηση των υπαλλήλων της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» και η ένταξή τους στον Δήμο, αναβαθμίζει τις δυνατότητες τόσο της υπηρεσίας, όσο και την ικανότητα της βελτίωσης των παροχών υγείας και κοινωνικής προστασίας σε δύσκολους καιρούς.

Η ανάπτυξη μιας μονάδας «ΤΟΜΥ» εντός του περιαστικού ιστού και ειδικότερα στην Γρά Λυγιά, είναι απαραίτητη και πρέπει να την διεκδικήσουμε το συντομότερο.

Ο Επιτετραμμένος Σύμβουλος σε θέματα υγείας μαζί με μια επιτροπή από ανθρώπους όλων των κλάδων Υγείας, έχοντας ένα διευρυμένο και οικονομικά υποστηριζόμενο πρόγραμμα, οργανώνει ενημερωτικές θεματικές διαλέξεις για το κοινό σε μηνιαία βάση, υποστηρίζει και διεκπεραιώνει με την Περιφέρεια το Νοσοκομείο και εθελοντικές ομάδες, προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης σε όλο τον Δήμο στα σχολεία και στα ευαγή ιδρύματα.

Οργάνωση Δήμου

Οργάνωση Δήμου & Υπηρεσιών

Οι Αιρετοί μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου οργανώνουν ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τους άξονες ανάπλασης και ανάπτυξης. Συνεργάζονται με επιμελητήρια, το επιστημονικό  δυναμικό της πόλης, τοπικούς συλλόγους, κρατικούς φορείς και κοινότητες, και αναλαμβάνουν με την τεχνογνωσία και το όραμα τους, την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών πάνω σε ένα αναπτυξιακό στρατηγικό πρόγραμμα (MASTER PLAN), που θα σχεδιαστεί την επόμενη  μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας.

Σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο μέσα στο οργανόγραμμα του Δήμου, ενεργοί πυρήνες παραγωγής μελετητικού έργου. Πυρήνες αλληλοεξαρτώμενοι και διασυνδεμένοι μεταξύ τους όπως ένα ολοκληρωμένο νευρωνικό δίκτυο.

Η πληροφορία, η ιδέα, η ενέργεια, μεταφέρεται έτσι σε όλα τα επίπεδα, αξιολογείται, προσαρμόζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες και αφού ενημερωθεί ο Δημότης, στο πλαίσιο μιας ανοικτής και συνεχιζόμενης διαβούλευσης καθώς και μιας αμφίδρομης σχέσης Πολίτη – Δημοτικής υπηρεσίας, αναζητείται ο τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης μέσα από Κοινοτικά, Περιφερειακά ή Κρατικά προγράμματα.

Δημοτικές υπηρεσίες: Στελεχώνουμε, αξιοποιούμε, τις υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας, επιβραβεύουμε την παραγωγικότητα, στηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, ακούμε τα προβλήματα και βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους υπαλλήλους, σε όποιον τομέα και σε όποια θέση ευθύνης κι αν εργάζονται.

Το νεοσύστατο Γραφείο πολιτών θα επεξεργάζεται τόσο την ιστοσελίδα του Δήμου, όπως και την πλατφόρμα του novoville και sense.city (ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές), για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, τον έλεγχο και την επίλυση τους, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Οι συνδημότες μας θα ενημερώνονται για τον τρόπο και το χρόνο που θα παρέμβει η υπηρεσία.

Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στεγάζεται σε ισόγειο γραφείο του Δήμου, όπου υπάλληλος επικοινωνεί με το δημότη και καταγράφει προτάσεις, παράπονα ή προβλήματα. Άμεσα αποστέλλονται στους αρμόδιους αντιδημάρχους και απαραιτήτως ενημερώνεται ο δημότης για την πορεία της υπόθεσής του. Η παραπάνω διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιείται και τηλεφωνικά σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό του Δήμου.

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαγωνισμών & δημοπρασιών, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων προμηθευτών του Δήμου, σχετικά με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από αυτόν, όσο και για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό.

Μνημόνιο συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας με το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας και τον Αστυνομικό Σταθμό Μακρύ Γιαλού.

Αναβάθμιση και στελέχωση Δημοτικής Αστυνομίας με επαρκές προσωπικό.

Θεσμοθετείται 24ωρος αριθμός έκτακτης ανάγκης. Αποδέκτης των κλήσεων, εκ περιτροπής αιρετοί, όχι απαραίτητα αντιδήμαρχοι, οι οποίοι θα ορίζονται σε εβδομαδιαία βάση.

Επικαιροποίηση όλων των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, που σχετίζονται με την καθημερινότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης (κανονισμός καθαριότητας & περιβάλλοντος, κανονισμός κοινοχρήστων χώρων, κανονισμός Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, κανονισμός πρασίνου).

Ειδικά στελεχωμένο και εξοπλισμένο συνεργείο του Δήμου σε καθημερινή βάση επεμβαίνει για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στο φωτισμό στην οδοποιία και στη καθαριότητα. Το συνεργείο βρίσκεται καθοδόν και μεταβαίνει όπου αυτό χρειάζεται, διορθώνοντας λακκούβες στο οδόστρωμα ή καμένες λάμπες οδικού φωτισμού, κάνοντας μικρές παρεμβάσεις σε όλο το δίκτυο του Δήμου.

 

Ενεργοί δημότες-τεχνολογία

Αξιοποίηση του διαδικτύου για την πληροφόρηση του Δημότη, κατασκευάζουμε νέα ιστοσελίδα του Δήμου, προσβάσιμη, κατανοητή, ενημερωμένη και με πληθώρα πληροφοριών σε περισσότερες γλώσσες, για την εξυπηρέτηση του Δημότη, αλλά και του επισκέπτη. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου, όπου ο Ιεραπετρίτης επώνυμα σε χώρο ανοικτού και υπευθύνου διαλόγου, θα μπορεί να εκφράζει την γνώμη του, τις ιδέες, τους προβληματισμούς του και  να παίρνει θέση στα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον Δήμο, καταθέτοντας την δική του άποψη. Δίνουμε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα μίας ελεύθερης Δημοκρατικής ανοικτής συζήτησης, ανάμεσα στον Αιρετό και τον Δημότη

Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο να βάζουμε τα θεμέλια της «Πραγματικής Συμμετοχικής  Δημοκρατίας».

Ασφάλεια Πολίτη

Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια

Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Οι καταστροφές μπορεί να είναι φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) ή τεχνολογικές (π.χ. χημικά συμβάντα).

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 • Καταρτίζονται σχέδια και προγράμματα πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου.
 • Λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας.
 • Αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – Υπάρχει συνεχής συνεργασία (μέσω εισηγήσεων) προς τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιεράπετρας:

Το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, συντονίζεται και επιβλέπεται από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας και τον Αντιδήμαρχο με τις σχετικές αρμοδιότητες.

Το έργο του Δημάρχου (ή του ορισμένου Αντιδημάρχου) πρέπει να υποστηρίζεται, από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας. Αποστολή του Σ.Τ.Ο είναι η υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του  Δήμου, κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκεται ο Δήμος, πάντα συνεργαζόμενοι με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Οι διοικητικές αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας εντάσσονται στην οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Ε.Π.Π. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος.

 Μέτρα

 1. Αίτημα για αύξηση κονδυλίων για την πολιτική Προστασία και αξιοποίηση αυτών για προμήθεια υλικών και μέσων.
 2. Υποστήριξη και αξιοποίηση των Οργανωμένων / Πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων, καθώς και των εθελοντικών ομάδων στα χωριά.
 3. Εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, σε θέματα:
  • Πολιτικής Προστασίας και περιβάλλοντος
  • Οδικής ασφάλειας

Σε συνεργασία με τους δασκάλους μας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Ερυθρό Σταυρό, τον  Στρατό, την Αστυνομία, τους γιατρούς του ΕΣΥ, και όποιον άλλο μπορεί να συμβάλει.

Μια τέτοια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις τοπικές αυτόνομες οργανώσεις γειτονιάς για προστασία από φυσικές καταστροφές, όχι μόνο θα δημιουργήσει χρήσιμους ενεργούς πολίτες, αλλά και θα καλλιεργήσει και εμπεδώσει το αίσθημα της συμμετοχής στην τοπική κοινωνία, ότι ανήκει στη γειτονιά-κοινότητά του, και το σημαντικότερο, θα θωρακίσει την κοινωνική συνοχή που τόσο θα έχει ανάγκη η χώρα μας στα επόμενα δύσκολα και κρίσιμα χρόνια.

 1. Καθαρισμός ρεμάτων και επικίνδυνων περιοχών σε συνεργασία με την Π.Ε. Λασιθίου, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.
 2. Κατάρτιση ολοκληρωμένου ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ, που θα περιλαμβάνει:
  • Σύστημα άμεσης ειδοποίησης του πληθυσμού με σειρήνες, με μεγάφωνα που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς θα είναι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κλπ.
  • Σχέδιο τμηματικής ή ολικής εκκένωσης των πόλεων ή των τοπικών κοινοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Δίκτυο ασφαλών σημείων (πλατείες, ανοικτοί χώροι κλπ), όπου θα μπορεί να οδηγείται ο πληθυσμός, ανά γειτονιά.
  • Σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Δίκτυο επισιτισμού και χορήγησης ιατροφαρμακευτικής βοήθειας.
  • Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας να εμπλουτισθεί περαιτέρω με υπαλλήλους, ενώ θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχουν και άλλοι αιρετοί. Το κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες, που αποτυπώνονται εγγράφως και δίδονται στον καθένα.
  • Συχνή εκπαίδευση της ομάδας Πολιτικής Προστασίας καθώς και διενέργεια επαναλαμβανόμενων ασκήσεων με υποτιθέμενο κίνδυνο (σενάριο) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ετοιμότητά της, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο μας, κ.τ.λ.

Διεκδικήσεις

 1. Διεκδίκηση προκειμένου να στελεχωθούν οι υπάρχουσες αστυνομικές Υπηρεσίες της Ιεράπετρας και του Μ. Γιαλού.
 2. Άμεσα διεκδίκηση της λειτουργίας του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Κ.Α.Ε) Ιεράπετρας, το οποίο έχει ιδρυθεί με την πρόσφατη αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει.
 3. Παράλληλα, προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Τμήματος Τροχαίας Ιεράπετρας, το οποίο καταργήθηκε με την πρόσφατη αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
 4. Θεσμοθετούμε Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο μας, αποτελούμενη από αιρετούς, αστυνομικούς, εκπαιδευτές οδηγών και ανθρώπων με γνώση του αντικειμένου, έχοντας ως στόχο να μειώσουμε τα οδικά τροχαία ατυχήματα και την βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς.
 5. Διεκδίκηση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Εκπαίδευσης Εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Ελλάδος.
 6. Διαμόρφωση του κτιρίου των Σφαγείων και μεταστέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασφάλεια Πολίτη

Οδική Ασφάλεια

Η Οδική ασφάλεια έχει στόχους:

 • την ασφαλή οδήγηση γενικά των οχημάτων.
 • την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα.
 • την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Υπάρχουν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, κρατικοί και ιδιωτικοί, που ασχολούνται με την ανάλυση και διερεύνηση των παραγόντων και των αιτίων των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς επίσης και με τρόπους αποφυγής τους. Οι βασικοί κανόνες της οδικής ασφάλειας εμπεριέχονται συνήθως στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του εκάστοτε κράτους.

Μέτρα:

 1. Τοποθέτηση προειδοποιητικών ηλεκτρονικών πινακίδων σε διάφορα κομβικά σημεία της πόλης όπου δεν υπάρχουν και επισκευή των υπαρχόντων.
 2. Δημιουργία και σήμανση νέων διαβάσεων πεζών σε όλες τις διασταυρώσεις με  αναγραφή κίτρινης γραμμής κατά μήκος όλων των διαχωριστικών διαζωμάτων και νησίδων.
 3. Απαλλαγή από κάθε εμπόδιο των πεζοδρομίων για την διευκόλυνση των πεζών και των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα.
 4. Σε πολλά επικίνδυνα σημεία να αναγραφεί η λέξη STOP στο οδόστρωμα.
 5. Να γίνουν εκστρατείες κλαδέματος των δένδρων, που κρύβουν τις πινακίδες σήμανσης καθώς και απελευθέρωση από κάδους απορριμμάτων, ζαρντινιέρες και παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στις γωνίες των δρόμων τα οποία κρύβουν εξολοκλήρου την ορατότητα τη σήμανση και τη φωτεινή σηματοδότηση.
 6. Σε κάθε επικίνδυνη στροφή, να τοποθετηθούν διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης που να δείχνουν την πορεία του δρόμου καθώς και τοποθέτηση καθρεπτών στα επικίνδυνα σημεία.
 7. Περιοχές του Δήμου στις οποίες υπάρχουν σχολεία, φροντιστήρια, εκκλησίες, κ.τ.λ.  χαρακτηρίζονται ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, με ανώτατο όριο ταχύτητας 20 χιλιόμετρα την ώρα, όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.
 8. Επανέλεγχος και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις τοπικές κοινότητες.
 9. Κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συντήρηση των υπαρχόντων διαβάσεων πεζών.
 10. Δράσεις ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με την οδική ασφάλεια, τόσο στα σχολεία, όσο και με την πραγματοποίηση ημερίδων.
 11. Δημιουργία κόμβων κυκλικής πορείας σε όλες τις διασταυρώσεις και κατάργηση των πολυδάπανων και ρυπογόνων φωτεινών σηματοδοτών.